Freitag

Mittag

Südamerikanischer Bohneneintopf (mit Rind) (LA)

Rote Beete-Kartoffeleintopf (GA)

Obst(GA)

­ ­